Tiráž

Zodpovědný za obsah:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni

Riegrova 17, 306 14 Plzeň, e-mail: tandem@tandem-org.cz
Tel. +420 377 63 4755, Fax +420 377 63 4752

Koordinační centrum v Plzni bylo zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Odborem pro mládež MŠMT.

Kontaktní údaje správce osobních údajů
Správce je osoba, která určuje účely zpracování osobních údajů a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU), se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČ: 49777513. Statutárním zástupcem správce je rektor ZČU, doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese rektor@rek.zcu.cz nebo na telefonu +420  377 631 000.

ZČU se skládá z celkem devíti fakult, dvou ústavů a rektorátních pracovišť. Tyto součásti univerzity vykonávají především pedagogické, výzkumné, vědecké, umělecké a další činnosti. Za činnost jednotlivých součástí odpovídají příslušní vedoucí pracovníci, u fakult jsou to děkani, v případě ústavů pak ředitelé ústavů.

Vedení ZČU, v jehož čele stojí rektor, jednoznačně deklaruje svůj záměr zabezpečit ochranu osob a informací na ZČU a vyjadřuje svůj závazek podporovat činnosti a aktivity, které k dosažení této ochrany vedou. Vedení v čele s rektorem se dále zasazuje za to, že jsou všechna pracoviště v rámci univerzity seznamovány s pravidly ochrany osobních údajů podle GDPR a dalších právních předpisů Evropské unie nebo České republiky, dodržují je a jednají s nimi v souladu.